Aruba houdt op 25 juni 2021 haar Statenverkiezingen. votaruba.org is een tool waarmee de gebruiker na het beantwoorden van een aantal stellingen te zien krijgt welke partij(en) hij/zij de meeste overeenstemming mee heeft. In het resultaatscherm kan de gebruiker zich uitgebreid oriënteren op de standpunten van alle partijen en doorklikken naar andere vergelijkende informatie.

votaruba.org is slechts één onderdeel van het maken van een geïnformeerde keuze. Graag ook partijprogramma’s, debatten en andere bronnen raadplegen om een compleet beeld te krijgen van waar de politieke partijen staan

De StemWijzer votaruba.org is gemaakt door Stichting Fuente, een groep Arubaanse young professionals en studenten woonachtig in Nederland in samenwerking met ProDemos. Stichting Fuente is niet geassocieerd met een politieke partij, maar de focus ligt op het bijdragen aan het welzijn van ons eiland. De technologie achter de StemWijzer is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat, een onafhankelijke, onpartijdige stichting met als doel het informeren van mensen over en het betrekken van mensen bij de democratische rechtsstaat.

De redactie van votaruba.org kiest onderwerpen die op dit moment in de politiek en in de verkiezingscampagne veel aandacht krijgen, en raadpleegt hierbij ook experts op Aruba. Op basis van deze informatie wordt een groslijst van zo’n 70 stellingen gemaakt. Deze lijst wordt aan de partijen voorgelegd. Zij geven aan of ze het eens of oneens zijn met de stelling, dan wel een neutrale positie innemen. Een belangrijk selectiecriterium voor de uiteindelijke stellingen is in hoeverre een stelling een onderscheid tussen de partijen weergeeft. Als veel partijen over een bepaald thema hetzelfde standpunt innemen is een stelling over dit onderwerp voor votaruba.org minder bruikbaar. 

De redactie streeft ernaar de stellingen zo duidelijk en objectief mogelijk te maken. Ook besteedt de redactie veel aandacht aan het gebruik van zo eenvoudig mogelijk taalgebruik.

Alle antwoorden op de stellingen komen direct van de partijen, in sommige gevallen de partijleiders zelf.

Alle partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn meegenomen in votaruba.org, en dat zijn (in alfabetische volgorde): Accion 21, AVP, CURPA, HTC, MAS, MEP, POR, PPA, Pueblo Prome, RAIZ en RED, UPP

De votaruba.org is geen blackbox die de gebruiker vertelt op welke partij hij zou moeten stemmen. De votaruba.org is een educatieve tool waar de gebruiker door een vergelijking van standpunten te zien krijgt met welke partij(en) hij/zij de meeste overeenstemming heeft. De gebruiker bepaalt telkens zijn standpunt op de stellingen, welke stellingen hij/zij extra belangrijk vindt, maar ook welke partijen hij/zij meeneemt in het resultaat. Gebruikers kunnen alle partijen meenemen, maar er zijn ook gebruikers die alleen zittende partijen met elkaar willen vergelijken of nieuwsgierig zijn naar de nieuwe partijen die meedoen aan de verkiezingen. Zij kunnen eenvoudigweg de partijen, minimaal drie, aanvinken die ze mee willen nemen in het resultaat.

votaruba.org kiest voor deze antwoordcategorieën, omdat dit voor gebruikers het duidelijkst is. Bovendien sluit dit aan bij hoe de democratische besluitvorming werkt. In de Staten van Aruba wordt ook alleen vóór of tegen een wet of een motie gestemd. Een beetje voor of een beetje tegen is niet van belang. Hoe belangrijk een bepaald onderwerp is, kan na het beantwoorden van de stellingen worden aangegeven. Hiervoor is het overzichtsscherm ‘Extra belangrijk’ met alle onderwerpen van de stellingen.

In het resultaatscherm staat de partij met de meeste overeenkomsten bovenaan en daaronder wordt in percentages aangegeven met welke 3 partijen de gebruiker de meeste overeenkomsten heeft. Met dit nieuwe resultaatscherm willen we de gebruiker aanzetten vooral verder te kijken dan het resultaatscherm. Door op de knop ‘Vergelijk partijen’ of ‘Vergelijk standpunten’ te klikken kan de gebruiker de standpunten nog eens goed met elkaar vergelijken, de toelichtingen van de partijen nog eens raadplegen, de stellingen die als extra belangrijk zijn aangemerkt kritisch bekijken en ook het standpunt wijzigen en checken wat dat voor gevolg heeft voor het resultaat.

votaruba.org gebruikt een simpele methode van de meeste overeenkomsten. Iedere stelling waarbij gebruiker en partij hetzelfde antwoord geven, telt als een punt. Voor de stellingen waaraan extra gewicht is toegekend, worden dubbele punten gerekend. In het resultaatscherm komt de partij waarmee de meeste overeenkomst is bovenaan te staan. Vervolgens worden van de drie partijen met de meeste overeenkomst de percentages afgebeeld. In de matrix onder de rangorde van partijen is precies te zien hoe dat zit. De gebruiker kan tot in detail zijn standpunten met die van de partijen vergelijken.

votaruba.org bekijkt op basis van al die stellingen met welke partij u de meeste overeenkomst heeft. votaruba.org richt zich op onderwerpen die bij die verkiezingen belangrijk en actueel zijn. Zo kan het voorkomen dat u bij een partij komt die u niet had verwacht. Kennelijk heeft u dan toch veel overeenkomsten met die partij, op basis van de onderwerpen die bij deze verkiezingen actueel zijn.

Wanneer u uitkomt bij een andere partij dan u had verwacht, is het raadzaam om goed te kijken op welke punten er overeenkomsten zijn. Misschien zet dit u verder aan het denken over de keuze voor een politieke partij, of welke thema’s u wel of niet belangrijk vindt.

Raadpleeg in de eerste plaats de toelichting op de standpunten die de partijen geven. Eventueel kunt u in dit geval ‘Geen van beide’ te antwoorden. Het hangt er vooral vanaf hoe zwaar die bepaalde voorwaarden voor uzelf wegen. 

votaruba.org zoekt altijd naar onderscheidende onderwerpen waar partijen (sterk) van mening over verschillen. Vrijwel alle partijen zijn voorstander van bijvoorbeeld meer duurzaamheid of terugdringen van de criminaliteit. Omdat partijen hier in grote lijnen hetzelfde over denken, levert dat geen eenduidige, helder onderscheidende stellingen op. Daarom kan het zijn dat er over bepaalde belangrijke onderwerpen geen stellingen staan in votaruba.org. 

Fuente is een non-profit organisatie. votaruba.org is gerealiseerd door de financiële steun van: Aruba Bank, ArubaStakePool, Gianni’s Group, Guardian Group, HBN Law, Romar Trading, Super Food, Taco Bell en de vele donateurs via onze GoFundMe campagne. Hartelijk dank!

Nee, er is geen app. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat er wordt gewerkt met zogenaamde responsieve websites en kun je dus eenvoudig met een tablet en smartphone votaruba.org raadplegen.

Jazeker. votaruba.org is te vinden op Facebook en Instagram. Op al deze media kan je ons onder de naam ‘votaruba.org’ liken, volgen of toevoegen. 

Je kunt je vraag stellen via Facebook of votaaruba@gmail.com